PRIVACYVERKLARING Harmonie St. Pieter 1890

Harmonie St.Pieter 1890 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Harmonie St.Pieter 1890 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Harmonie St.Pieter 1890 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het emailadres onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie St.Pieter 1890 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden;

– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Harmonie St.Pieter 1890 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam; Adres; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum;  Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St.Pieter 1890 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende uw lidmaatschap.

– Uw bankrekeningnummer wordt opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

– Alle andere gegevens blijven bewaard in onze administratie voor toekomstige reünies.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van onze nieuwsbrief (Flits) abonnees worden door Harmonie St.Pieter 1890 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Het informeren van de leden d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Harmonie St.Pieter 1890 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam; E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St.Pieter 1890 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van contacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Harmonie St.Pieter 1890 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of aanmelding via mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St.Pieter 1890 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam; Telefoonnummer; E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St.Pieter 1890 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier  schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Harmonie St.Pieter 1890 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Enkele voorbeelden zijn:

– Alle personen die namens Harmonie St.Pieter 1890 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via: bestuur(at)stpieter.nl